Webinar om helhetlig behandling i somatisk sykehus

Vi arrangerer nytt webinar, fredag 14. oktober kl. 12.00-13.30:

«…for vi er jo ikke enten kropp eller psyke, vi er hele mennesker.»
En integrert modell for helhetlig behandling i somatisk sykehus
Psykisk helsetjeneste i somatikken, Diakonhjemmet sykehus

Innledere:
• psykologspesialist og enhetsleder Nina Lang
• gastroenterolog Johan Lunding

 

Meld deg på til namf-1@online.no innen mandag 10. oktober, så vil du få tilsendt Zoom-lenke til webinaret.

 

Dersom du ønsker mer informasjon om Norsk forening for Atferdsmedisin og Helsepsykologi, eller om du ønsker å melde deg inn i foreningen, kan du nevne det i en e-post til namf-1@online.no

 

Vennlig hilsen
Styret i NAMH v/Arnstein Finset, leder

 

Webinar om klinisk helsepsykologi – Stress og behandling av smerte

Norsk forening for atferdsmedisin og helsepsykologi og Fagutvalget for klinisk helsepsykologi i Norsk Psykologforening går sammen om å arrangere et webinar om temaer knyttet til smerte. Psykologforeningens planlagte helsepsykologikonferanse er utsatt til neste år pga. Covid-19. De tre innleggene på webinaret er kortversjoner av plenumsforedrag på konferansen.

Webinaret vil bli lagt til Zoom, og gjennomføres i samarbeid med Avdeling for atferdsmedisin ved med.fak./UiO

Tidspunkt: Fredag 19. mars kl. 12.00-13.30

Program:

Per Brodal, professor emeritus, med. fak, UiO:

Om hjernenettverk, alarmer,  stress og smerte

Borrik Schjødt, psykologspesialist:

Placebo og behandlerrelasjonen

Silje Reme, professor, Psykologisk institutt, UiO:

Evidens for medisinsk hypnose for reduksjon av smerte​

 

Webinaret er gratis, men av praktiske grunner er det nødvendig med forhåndspåmelding til  NAMF-1@online.no innen 15. mars.

Digital debatt om senskader etter COVID-19

Digital debatt om senskader etter COVID-19

Mens pandemien raser, begynner spørsmålene om senskader etter covid-19 å melde seg. Flere stemmer har vært synlige i den offentlige samtalen, men foreløpig foreligger lite empiri og sikker kunnskap om forløpene etter friskmelding. Norsk Atferdsmedisinsk Forening arrangerer derfor en digital paneldebatt for å belyse denne problemstillingen.

I debatten ønsker vi blant annet å adresse følgende:

  • Hva vet vi så langt om rapporterte senskader etter covid-19?
  • Kan for mye skremmende medisinsk informasjon og sykdomsfokus gi en fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer?
  • Hva kan vi gjøre for å forebygge vedvarende helseplager etter covid-19?

I panelet har vi med oss Eirik Buanes (leder for Norsk intensiv- og pandemiregister), Hege Randi Eriksen(stressforsker), Henrik Vogt (fastlege og forsker), Andreas Pahle (fastlege) og Ragnhild Bang Nes (folkehelseforsker).

Tid: 18. november kl. 12:00-13:30

Sted: Zoom – klikk på lenken under.

https://uio.zoom.us/j/66509748102?pwd=YVZFdTJGQmcxclUwU2VMdU5yZ3M1UT09

Norsk Atferdsmedisinsk Forening har vedtatt å skifte navn til Norsk Forening for Atferdsmedisin og Helsepsykologi fra årsskiftet. Foreningen har som mål å styrke forståelse for atferdsmedisin og helsepsykologi i helsetjenesten, innen forskning om helse og sykdom og i samfunnet for øvrig.

Hilsen fra ICBM 2018, Santiago

Da var ICBM over for denne gang, og det meldes at det har vært en veldig flott konferanse i Santiago, Chile.

Vinnerne av NAMFs reisestipend, Mariela Lara-Cabrera og Ingunn Mundal, presenterte sin poster “The effects of an educational programme added to mental health treatment to improve patient activation and attendance. A randomized controlled trial”. Børge Sivertsen holdt også presentasjonen “The link between academic outcomes, bullying, and sleep problems in adolescence”. Abstracts fra presentasjonene er tilgjengelige her: https://issuu.com/zentidos/docs/2018_icbm_abstracts?e=5521120/65718258

Nedenfor følger noen bilder fra konferansen!

  

Ingunn og Mariela, sammen med president for NAMF, Egil Fors.

Vinnere av reisestipend fra NAMF

Norsk Atferdsmedisinsk Forening (NAMF) har besluttet å tildele reisestipend for kongressdeltagelse ved ICBM 2018 i Santiago, Chile i 14-17. november til phd Mariela Lara-Cabrera og phd Ingunn Mundal fra henholdsvis Trondheim og Kristiansund som deler prisen på kr 15000.

Mariela (til venstre) har forskning som hovedstilling ved St. Olavs Hospital HF, Trondheim, avlagt doktorgrad ved NTNU i januar 2017. Ingunn (til høyre) har phd fra NTNU i 2014 og er førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde med forskning som hovedstilling. De skal presentere sitt prosjekt “The effects of an educational programme added to mental health to improve patient activation and attendance” (abst. nr. 782), hvor Mariela Lara-Cabrera er førsteforfatter og Ingunn Mundal er sisteforfatter.

NAMF gratulerer og ønsker god tur!

Link til konferansen: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/about/congress-overview

 

Reisestipend og “early bird” registrering til ICBM2018

NAMF minner om utlysning av reisestipend med søknadsfrist 15.august.

Søknadsfristen er satt til denne datoen for at alle skal ha mulighet til å motta godkjennelse av abstract til presentasjon fra ICBM før fristen går ut. Mer informasjon om reisestipendet finner du her: https://namf.w.uib.no/2018/01/31/utlysning-av-reisestipend/

Du kan gjerne sende inn søknad allerede nå, og deretter ettersende eventuell godkjennelse av abstraktet.

“Early bird” registering til ICBM (frist 10.august):

Frist for tidlig registreringsavgift til ICBM er imidlertid satt til den 10.august, deretter øker prisen: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/registration/registration-fees

Alle som planlegger å reise på konferansen uavhengig av om de mottar reisestipend eller ikke, oppfordres derfor til å registrere seg før denne datoen.

 

Utlysning av reisestipend

****NB: Søknadsfrist forlenget til 15.august****

I forbindelse med ICBM2018 i Santiago, lyser NAMF ut et reisestipend til konferansen på inntil kr 15000,- til yngre forsker som er medlem av NAMF. Alder har ikke betydning, men søker må:

  • være medlem av NAMF
  • være aktiv forsker eller stipendiat (forskning som hovedstilling)
  • ikke ha PhD som er eldre enn 5 år
  • ha godkjent abstract til ICBM

Søkere bes ta kontakt med Egil Fors på e-post Egil.a.Fors@ntnu.no innen 15.august 2018. Ved søknaden må det legges ved abstract som er godkjent til presentasjon på ICBM2018 (godkjennelsen kan evt. ettersendes).

Utlysningen gjelder alle typer presentasjoner: Symposium, workshops, muntlig, poster, eller rapid communication poster.

 

Informasjon om konferansen: http://www.icbm2018.cl/

Informasjon om innmelding i NAMF: https://namf.w.uib.no/medlemskap/

 

Styrets beretning for 2017

Fra generalforsamlingen 28.april 2017:

Egil Fors fortsetter som president fram mot Generalforsamlingen vår 2018. Etter det ser vi en god mulighet for en revitalisering av styret. Nye kandidater ønskes velkommen. Vigdis Sveinsdottir tar over som styremedlem og web-ansvarlig etter Tormod Bøe allerede høst 2017.

Noen aktiviteter som kan nevnes:

Ólöf Birna Kristjánsdottir deltok i et symposium og rundebordskonferanse på ISRII i Berlin i oktober med tema “Internett og kroniske smerter”. Egil var også involvert i dette som hadde deltakere fra de andre nordiske medlemslandene samt Nederland  og Tyskland.

Det planlegges en artikkel om nordisk allmennmedisin som en internasjonal publikasjon i samarbeid med Sverige, Danmark og Finland. Det er samtidig også tenkt å skrive mindre nasjonale artikler.

Vigdis Sveinsdottir har tatt over arbeidet med web-sidene og har laget en side for NAMF på Facebook.

Regnskap og kontingent:

Innestående var kr 35661 på GF2017. Det ble vedtatt at kontingenten fortsatt skal være kr 100. Da kan vi betale $3 pr medlem til den internasjonale foreningen (ISBM) + 20 $ i ekspedisjonsgebyr, også de som ikke betaler for seg. Overskuddet er tenkt å gå til et reisestipend for en yngre forsker til f.eks. Chile 2018, men detaljene for dette er ikke spikret.

Internasjonalt/ISBM/ICBM:

Frank J. Penedo, USA er nå president for den internasjonale organisasjonen, mens Urs Nater overtar etter ICBM kongressen i Santiago, Chile som er 14-17. november 2018, se link: http://www.icbm2018.cl/index.php/en/ Det er flere som har tenkt seg dit! Link til de andre medlemslandene: https://www.isbm.info/isbm-members/governing-council/

 

Styret takker også i år Mette Norvalls. Hun holder orden på regnskap, kontingent og medlemsmasse i NAMF med en stø hånd og gjør en strålende innsats! Ved spørsmål om medlemskap kan dere gjerne ta kontakt med henne (Mette.Norvalls@uni.no)

 

Beste hilsener,

Styret

Styrets beretning for 2015

Styrets beretning for 2015 – NAMF

Fra Generalforsamlingen 30.4.2015: Egil Fors fortsatte som leder/president, enstemmig valgt. Styret har ellers bestått av følgende personer siste år: Torill H. Tveito (visepresident), Tormod Bøe (web-ansvarlig), og Camilla Ihlebæk (kasserer). For øvrig: Arnstein Finset, Arne Holte og Børge Sivertsen og Silje Endresen Reme. Ellers vil styret også i år benytte anledningen til å takke Mette Norvalls, som holder orden på det meste for NAMF.

Regnskap/medlemmer: Budsjettet for 2014 ble godkjent.  Kontigenten er fortsatt kr 100 per medlem per år.

På bok pr 12/4   kr 30.018,-

Antall medlemmer           71

Ikke betalt 2015               11

Kontingenten ble økt til kr 100 i 2013, og innbetalingene går stort sett greit. Ordningen med å betale for flere år ad gangen synes å fungere bra. Vi betaler USD $ 3 til den internasjonale foreningen (ISBM) for alle medlemmer, også de som ikke betaler for seg Kasserer sørger for at vi betaler vår medlemskontingent til ISBM.

Aktivitet:  I henhold til forrige Generalforsamling  i 2015 har NAMF fortsatt sin moderate aktivitetslinje. Nordisk adferdsmedisinsk nettverk (Nordic Network for Behavioral Medicine, NNBM) har bestått i 4 år. Fra vår side har det vært liten aktivitet.  Her er web-sidene til våre nordiske kolleger: www.svenskbeteendemedicin.se  http://www.dspm.dk/  http://www.socialmedicine.fi/

ISBM/ICBM: Adrienne Stauder, Semmelweis University, Budapest, Ungarn, er fungerende president (adrienne@med.semmelweis-univ.hu). President-elect ble Frank J. Penedo fra USA (fpenedo@northwestern.edu) overtar etter ICBM kongressen i Melbourne, Australia i desember 2016, se link: http://www.icbm2016.com/

Se for øvrig link til ISBM: ISBM.info. Der ligger mange nyttige opplysninger og linker samt Newsletter på pdf fra noen år tilbake.

Planer videre: Det planlegges videre samarbeid med det nordiske nettverket. European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM har konferanse i Luleå, Sverige, 16-18 juni 2016: Transforming health through evidence and empathy: 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM). Skal noen dit? NB! EAPM har forlenget deadline for påmelding av posterabstracts til 1. mai. Link: http://eapm2016.com/

Siden i fjor har Tormod Bøe og u.t. gjort et nytt forsøk på å oppdatere hjemmesiden vår. Der ønsker vi å formidle opplysninger om møtevirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og tar svært gjerne i mot hjelp og forbedringsforslag fra medlemmene. Dette gjelder både innhold og layout. Link til hjemmesiden vår: http://namf.uib.no/

Beste hilsner

Egil Fors (president) og Torill Tveito (visepresident), for styret