NAMFBREVET – Vol. 6, nr. 1, 2002

Redaktør: Torill H. Tveito

Kjære NAMF’er!

Et riktig godt nyttår til dere alle!
Nytt år, nytt nummer og vi håper på økt aktivitet blant foreningens medlemmer i år som i fjor.

Vi trenger stadig innspill til vår hjemmeside: http://www.uib.no/namf/

Hjemmesiden har fått en ansiktsløftning, vi synes i hvert fall selv at den er blitt både mer tiltalende og mer oversiktlig. Møtekalenderen prøver vi å holde oppdatert med både nasjonale og internasjonale konferanser av interesse, men savner du en oppføring du mener burde vært der, eller ønsker å reklamere for et arrangement – send en e-mail til Torill.Tveito.

IJBM etterlyser stadig gode artikler for publisering: http://www.erlbaum.com/Journals/journals/IJBM/ijbm.htm

Det er et svært bra program på konferansen “Seventh International Congress of Behavioural Medicine” i Helsinki i Finland 28. – 31. august 2002, og vi oppfordrer alle til å delta. Onsdag 28. august er det workshops med 11 aktuelle tema, selve kongressen går fra torsdag til lørdag. Mer informasjon finnes på http://www.icbm2002.com.

INTERNASJONALT NETTVERK FOR STUDIET AV SUBJEKTIVE HELSEPLAGER.

Sammen med Simon Wessely har Miranda Olff gjentatte ganger søkt Brüssel om finansiering av et europeisk nettverk for studiet av subjektive helseplager og “unexplained symptoms”. Sist nådde forslaget opp som nummer 11, men bare 10 prosjekter gikk inn. Etter dette ga Miranda opp. Men nå forsøker vi en ny vri.

Vi har nå tatt initiativ til å etablere et internasjonalt nettverk for studiet av subjektive helseplager, “unexplained symptoms”, helsebekymringer og attribusjonsmekanismer. Vi gjør dette som et ledd i International Society of Behavioral Medicine’s arbeid for å styrke internasjonalt forskningssamarbeid. Holger er leder for den komiteen som har slikt samarbeid som ansvar. Vi mener dette er sentralt for meget av den hjelpsøkende atferd folk viser, enten til tradisjonell medisin, eller til konkurrentene. Subjektive helseplager, spesielt muskelplager og tretthet, men også mage-/tarmplager, utgjør en stor del av belastningen på trygdebudsjettene for sykmelding og uførhet.
Det standardiserte skjemaet for subjektive helseplager (SHC) er nå i bruk i en rekke land, og vi ønsker å koordinere dette arbeidet. Vi forsøker å få i gang en multisenter – undersøkelse med SHC, supplert med helsebekymringer (Petrie), attribusjonsmekanismer, og oversikter over hjelpsøkende atferd. I dette nettverket har vi foreløpig deltagere fra flere laboratorier i Norge, Holland, Storbritannia, Ungarn(?), Sri Lanka, Thailand, New Zealand og Brasil. Flere vurderer å bruke SHC skjemaet.

Planene for dette nettverk vil bli lagt frem i møte i Marburg i februar, og vi har sendt inn et forslag om et symposium i Helsinki for vår organisasjons neste internasjonale konferanse.

De av dere som er interessert i dette bes ta kontakt direkte med Hege eller undertegnede.

Holger Ursin

SUBJEKTIVE HELSEPLAGER

Cand. scient. Camilla Ihlebæk disputerer den 9. februar 2002 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Epidemiological studies of subjective health complaints”

I dag er subjektive helseplager, som for eksempel muskelskjelett plager, mage og tarm plager og plager som tretthet, svimmelhet og lette stemningsforandringer, de vanligste årsakene for å oppsøke lege, og en av hovedgrunnene til sykefravær. Felles for disse plagene er at de er uten kjente eller dokumenterte patofysiologiske forandringer. Avhandlingen søker å besvare spørsmålene: Hvordan kan vi best måle disse plagene? Hvor vanlige er disse plagene i Norge? Hvordan varierer hyppighet og nivå av slike plager med kjønn, alder og ulike yrkesgrupper? Varierer hyppighet og nivå med ulike årstider? Sykefraværet i Norge stiger stadig, kan dette skyldes at folk får stadig mer plager?

Subjektive helseplager er svært vanlig i Norge, så mange som 80 % har hatt en eller flere muskel og skjelett plager av en eller annen grad, i løpet av en måned. Plager fra mage og tarm systemet og plager som tretthet, svimmelhet og lette stemningsforandringer er også svært vanlige. Kvinner har generelt mer og alvorligere subjektive helseplager enn menn, og eldre har mer muskel og skjelett plager enn yngre. På den annen side rapporterer færre eldre enn yngre, plager som hodepine og trøtthet. Det var ingen forskjeller mellom 5 ulike yrkesgrupper, når det ble kontrollert for kjønn, alder og utdannelse. Det var heller ikke noen forskjeller på plageforekomst mellom vår og høst. Forekomsten av plager holdt seg svært stabil i studieperioden (1996-1998), til tross for at sykefraværet økte i samme periode.
Avhandlingen konkluderer med at fra et statistisk standpunkt, er det normalt å ha en eller flere helseplager i løpet av en måned, og det er viktig å ikke forvente et liv helt uten plager. Hvordan den enkelte tolker og mestrer sine plager er influert av mange faktorer. Hvis en hver plage blir betraktet som et tegn på sykdom, kan det føre til unødvendige bekymringer og økt bruk av helsevesenet. Det økte sykefraværet synes ikke å være assosiert med en økning i forekomst av subjektive helseplager, men kan skyldes faktorer som forandringer i arbeidslivet, høy sysselsetting eller økt fokusering på helse i media og hos den enkelte.

Personalia:
Camilla Ihlebæk er født i Oslo i 1967, og bor nå i Moss. Hun tok cand.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med hovedfag i zoologisk økologi i 1993. Fra 1995 jobbet hun som forskningsassistent ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen, og var fra 1997 stipendiat fra Norges forskningsråd ved samme sted. Hun arbeider nå i Nasjonalt Ryggnettverk, lokalisert til Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen og Ullevål sykehus, Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.02.2002, kl. 10.15, Auditoriet,
Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Camilla Ihlebæk, tlf. 22 11 44 70, e-mail: Camilla.Ihlebæk@psych.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)

Vi ønsker lykke til! 

Dersom du har informasjon som du vil formidle til medlemmene send en e-mail til Torill.Tveito@psych.uib.no, eller send den i vanlig post/fax til NAMF v/ Torill H. Tveito, IBMP, Årstadveien 21, 5009 Bergen. Faxnr. 55589872

Møter/Konferanser

21. – 24. februar 2002 arrangeres “International Congress: Somatoform Disorders. New Approaches to Classification and Treatment” i Marburg i Tyskland. Tema som behandles er epidemiologi og klassifisering, karakteristika ved somatisering, comorbiditet, krysskulturelle perspektiver, noen spesielle varianter og behandling. Mer informasjon på hjemmesiden (http://www.somatoform.com/). Kontakt: info@somatoform.com

13. – 16. mars 2002 arrangerer The American Psychosomatic Society “60th Annual Scientific Meeting” i Barcelona i Spania. Her er fire workshops, en rettet mot kardiovaskulære risikofaktorer, en mot forskjellige tilnærminger til behandling for pasienter med somatisering, en mot hvilken rolle introspeksjon har i psykosomatisk medisin og en mot kvantitative metoder i psykosomatisk forskning. Mer informasjon finnes på hjemmesiden (http://www.psychosomatic.org/).

28. -31. august 2002 arranger ISBM “Seventh International Congress of Behavioural Medicine” i Helsinki i Finland. Et spennende og bredt program – noe for enhver smak. Her er 11 workshops med tema som tiltak i lokalsamfunnet, multinasjonale tiltak og livsstil. Selve kongressen har tema som sosiale mønstre og helse, diabetes, genetisk testing og mediksjon eller meditasjon for psykososialt stress. For mer informasjon: se hjemmesiden (http://www.icbm2002.com/). Kontakt: antti.uutela@ktl.fi.

Lenker av interesse:

ESF: European Science Foundation Scientific Program: Social variations in health expectancy in Europe.
http://www.uni-duesseldorf.de/health/

Mental health network: utgir 4 nyhetsbrev på e-mail hver annen måned.
http://www.mentalhealthnet.org/